ФОКУС ГРУПИ

Целта на фокус групите е дискусија со целните групи, најчесто граѓаните, за тематски прашања, со цел дополнително собирање податоци.

Потреби и приоритети на локалните жени и мажи – како може да помогне Општина Крива Паланка?

3 јуни 2021, онлајн

Во која мера активните мерки за вработување се родово-одговорни?

4 април 2021, онлајн

Влијание на Ковид-19 врз жените земјоделки

3 ноември 2020, с. Ропотово

Вклучување на жителите во креирање на буџетот на Општина Прилеп

20 октомври 2017, Прилеп

Вклучување на жителите во креирање на буџетот на Општина Кривогаштани

17 октомври 2017, с. Кривогаштани