🔜 Ве покануваме на пост-празнична дебата во Крушево

26 април 2022 од 12 часот во Кино сала – горно училиште Никола Карев. Ќе дискутираме за можностите за вклучување на жителите од сите населени места во процесот на креирање локални политики.
📑 Настанот е од отворен карактер за сите заинтересирани лица.

Наш труд во проминентно меѓународно списание на Web of Science

Станува збор за трудот „The covid-19 impact on exports in North Macedonia—firm-level analysis“, кој се објави во проминентното списание Economic Research – Ekonomska istrazivanja, кое е индексирано на Web of Science, има импакт фактор од 3.034 и е позиционирано во квартал 2 од групата списанија во Економија. Пристап на следниот линк: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2022.2063918

Анализа на податоци и извештај за Балкански барометар 2022 година

Целта на проектот е да се спроведе анализа на податоци и да придонесе кон основниот извештај за Балканскиот барометар 2022 година.

Донатор: Совет за регионална соработка

Партнер: АЦИТ – Албанија

Времетраење: април – мај 2022 година