Бриф за политиките бр.43 (пример)

Брифовите за политиките се нередовни публикации на Finance Think. Тие се производ на целокупната работа на тинк-тенкот и може да произлезат од активностите како што се: проекти, кратки анализи, објавени статии, тркалезни маси и слично.