ЕКОНОМСКИТЕ ВЕТУВАЊА НА ВЛАДАТА СЕ:

Исполнети

Неисполнети

Во насока на исполнување

Спротивно од насока на исполнување

Извор: Овој „Економски компас“, врз основа на параметрите поставени во Програма за работа на Владата на РСМ 2020-2024.

ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЕКОНОМИЈАТА (МК РЕСТАРТ) ЗА ЗАБРЗАН РАСТ И ПОВИСОК СТАНДАРД

ПРЕДВИДЛИВО ДЕЛОВНО ОКРУЖУВАЊЕ

ВЛОЖУВАМЕ ВО НАШИТЕ ГРАЃАНИ

ГРИЖА ЗА СИТЕ

ЕДНАКВОСТ МЕЃУ МАЖИТЕ И ЖЕНИТЕ

Одржлив, забрзан и инклузивен економски раст до 4% во 2024

Раст на БДП

Извор: Државен завод за статистика: Стапка на раст на бруто домашниот производ.

Привлекување странски директни инвестиции со фокус врз оние базирани на иновации, висок степен на финализација на производи и услуги и оддржливост на бизнисите, вкупно 1 милјадра евра до 2024

СДИ (годишно)

Извор: Народна банка на Република Северна Македонија: Директни инвестиции во Република Северна Македонија.

Зголемување на обемот на јавни (капитални) инвестиции, вкупно 2.2 милјарди евра до 2024

СДИ (кумулатив)

Извор: Буџет на Република Северна Македонија: Капитални расходи.

Забелешка: Променливата се однесува на трошења за капитални инвестиции, што не е вкупниот обем на јавни инвестиции, со оглед дека инвестициите во развој на патната инфраструктура се посебен индикатор.

Инвестиции за развој на патната инфраструктура, модернизација и безбедност, вкупно до 2 милјарди евра до 2024

Young man working at a warehouse with boxes

Се’уште нема податок

Извор: Годишни документи на јавното претпријатие за државни патишта за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта: Инвестиции.

Поттикнување на приватните домашни директни инвестиции, до 1.2 милјарди денари годишно во 2024

Business people shaking hands together

Се’уште нема податок

Извор: Државен завод за статистика: Инвестиции во основни средства според вид на сопственост,  по тековни цени.

Стапката на данокот на добивка останува стабилна

calculator-385506_1920

Извор: Државен завод за статистика: Инвестиции во основни средства според вид на сопственост,  по тековни цени.

Намалување на стапката на персоналниот данок на доход во ИТ индустријата до 0% во 2023

tax-468440_1920

Извор: Државен завод за статистика: Инвестиции во основни средства според вид на сопственост,  по тековни цени.

Воспоставување единствена стапка на ДДВ од 10% за сите ресторантски услуги во 2021

income-tax-491626_1920

Извор: Државен завод за статистика: Инвестиции во основни средства според вид на сопственост,  по тековни цени.

Намалување на стапката на ДДВ за занаетчиски услуги од 18% на 5% во 2021

bookkeeping-615384_1920

Извор: Државен завод за статистика: Инвестиции во основни средства според вид на сопственост,  по тековни цени.

Подигнување на прагот за плаќање ДДВ од 2 на 3 милиони денари годишен промет од 2022

money-256312_1920

Се’уште нема податок

Извор: Државен завод за статистика: Инвестиции во основни средства според вид на сопственост,  по тековни цени.

Намалување на стапката на невработеност до едноцифрена стапка во 2024

Стапка на невработеност

Извор: Државен завод за статистика: Активно население.

Минималната плата ќе порасне за 20%-40% до 2024

Female artisan threading black leather on sewing machine, close up

Извор: Закон за минимална плата и одлуки на Владата за нејзино усогласување.

Просечната плата (нето) ќе порасне за 20%-30% до 2024

Просечна плата

Извор: Закон за минимална плата и одлуки на Владата за нејзино усогласување.

Намалување на стапката на сиромаштија под 16% во 2024

Намалување на стапката на сиромаштија

Се’уште нема податок

Извор: Државен завод за статистика: Лаекен индикатори за сиромаштијата: Стапка на релативна сиромаштија.

Намалување на детската сиромаштија под 20% во 2024

Искоренување на детската сиромаштија

Се’уште нема податок

Извор: Државен завод за статистика: Лаекен индикатори за сиромаштијата: Стапка на релативна сиромаштија кај деца (0-17).

60% опфат на децата од 3 до 6 години во предучилишна грижа и воспитување до крајот на 2024

Деца од 3 до 6 години во предучилишна грижа и воспитување

Се’уште нема податок

Извор: Државен завод за статистика: Анкета за приходи и услови на живеење.

Зголемување на минималната пензија до 10.700 МКД

Минимална пензија

Се’уште нема податок

Извор: Фонд за пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија: Најниска исплатена пензија.

Намалување на родовиот јаз во платите до 0% во 2024

Male and female symbols on piles of coins - Gender pay equality concept

Извор: Државен завод за статистика: Анкета на работна сила. 

Забелешка: Родовиот јаз во платите е разликата меѓу просечната плата по одработен час на маж и на жена, во однос на просечната плата по одработен час на маж.

Finance Think – Институт за економски истражувања и политики е корисник на финансиска поддршка од програмата Цивика мобилитас.  Содржината на оваа веб-платформа е единствена одговорност на Finance Think – Институт за економски истражувања и политики и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат.

Civica_Logo_original-01