ЕКОНОМСКИТЕ ВЕТУВАЊА НА ВЛАДАТА СЕ:

Исполнети

Неисполнети

Во насока на исполнување

Спротивно од насока на исполнување

Се` уште нема податок

Извор: Овој „Економски компас“, врз основа на Методологија на Eкономскиот компас и податоци прибрани од Програмата на Владата на РСМ (2020-2024) и соодветните институции.

ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЕКОНОМИЈАТА (МК РЕСТАРТ) ЗА ЗАБРЗАН РАСТ И ПОВИСОК СТАНДАРД

ПОГОЛЕМА ПОДДРШКА НА ДОМАШНИТЕ КОМПАНИИ И СЕКТОРИ

ПРЕДВИДЛИВО ДЕЛОВНО ОКРУЖУВАЊЕ

ВЛОЖУВАМЕ ВО НАШИТЕ ГРАЃАНИ

ГРИЖА ЗА СИТЕ

ЕДНАКВОСТ МЕЃУ МАЖИТЕ И ЖЕНИТЕ

Одржлив, забрзан и инклузивен економски раст до 4% во 2024

Раст на БДП

Извор: Државен завод за статистика: Стапка на раст на бруто домашниот производ.

Привлекување странски директни инвестиции со фокус врз оние базирани на иновации, висок степен на финализација на производи и услуги и оддржливост на бизнисите, вкупно 1 милјадра евра до 2024

СДИ (годишно)

Извор: Народна банка на Република Северна Македонија: Директни инвестиции во Република Северна Македонија.

Зголемување на обемот на јавни (капитални) инвестиции, вкупно 2.2 милјарди евра до 2024

СДИ (кумулатив)

Извор: Буџет на Република Северна Македонија: Капитални расходи.

Забелешка: Променливата се однесува на трошења за капитални инвестиции, што не е вкупниот обем на јавни инвестиции, со оглед дека инвестициите во развој на патната инфраструктура се посебен индикатор.

Инвестиции за развој на патната инфраструктура, модернизација и безбедност, вкупно до 2 милјарди евра до 2024

Young man working at a warehouse with boxes

Извор: Годишни документи на јавното претпријатие за државни патишта за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта: Инвестиции.

Поттикнување на приватните домашни директни инвестиции, до 1.2 милјарди денари годишно во 2024

Business people shaking hands together

Извор: Државен завод за статистика: Инвестиции во основни средства според вид на сопственост,  по тековни цени.

Унапредување на животниот стандард и квалитетот на живот на нивото на ЕУ, на среден рок

Квантифицирано ветување: Уделот на македонскиот БДП по глава на жител во просекот на ЕУ-27 се зголемува

Business people shaking hands together

Извор: Еуростат (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00114/default/table?lang=en).

Поконкурентна економија, прво дома, а потоа и надвор

Квантифицирано ветување: Северна Македонија ќе постигне индекс на конкурентноста во Глобалниот извештај за конкурентноста (WEF) од 57.6 во 2024

pexels-andrea-piacquadio-3755440

Се’уште нема податок

Извор: World Economic Forum (https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020))).

Значително зголемување на продуктивноста

Квантифицирано ветување: Годишниот раст на продуктивноста, мерена како однос помеѓу БДП и бројот на вработени, ќе достиге 1.4% во 2024

pexels-anamul-rezwan-1145434

Извор: Државен завод за статистика.

Зголемување на бројот на фирми

Квантифицирано ветување: Бројот на активни фирми ќе се зголеми на 78.900 во 2024

pexels-elevate-1267338

Извор: Државен завод за статистика.

Намалување на сивата економија

Квантифицирано ветување: Уделот на работници кои работат во неформалната економија ќе се намали на 14% во 2024

pexels-wallace-chuck-2973392

Извор: Државен завод за статистика.

Зголемување на извозот на компаниите

Квантифицирано ветување: Номиналната вредност на извозот во евра ќе достигне 8 милијарди евра во 2024

pexels-chanaka-906494

Извор: Државен завод за статистика.

Забелешка: Бројката за 2021 е проекција врз база на остварувањата јануари-октомври 2021.

Стапката на данокот на добивка останува стабилна

calculator-385506_1920

Извор: Државен завод за статистика: Инвестиции во основни средства според вид на сопственост,  по тековни цени.

Намалување на стапката на персоналниот данок на доход во ИТ индустријата до 0% во 2023

tax-468440_1920

Извор: Државен завод за статистика: Инвестиции во основни средства според вид на сопственост,  по тековни цени.

Воспоставување единствена стапка на ДДВ од 10% за сите ресторантски услуги во 2021

income-tax-491626_1920

Извор: Државен завод за статистика: Инвестиции во основни средства според вид на сопственост,  по тековни цени.

Намалување на стапката на ДДВ за занаетчиски услуги од 18% на 5% во 2021

bookkeeping-615384_1920

Извор: Државен завод за статистика: Инвестиции во основни средства според вид на сопственост,  по тековни цени.

Подигнување на прагот за плаќање ДДВ од 2 на 3 милиони денари годишен промет од 2022

money-256312_1920

Извор: Државен завод за статистика: Инвестиции во основни средства според вид на сопственост,  по тековни цени.

Намалување на стапката на невработеност до едноцифрена стапка во 2024

Стапка на невработеност

Извор: Државен завод за статистика: Активно население.

Минималната плата ќе порасне за 20%-40% до 2024

Female artisan threading black leather on sewing machine, close up

Извор: Закон за минимална плата и одлуки на Владата за нејзино усогласување.

Просечната плата (нето) ќе порасне за 20%-30% до 2024

Просечна плата

Извор: Закон за минимална плата и одлуки на Владата за нејзино усогласување.

Забелешка: Остварувањето за 2021 се однесува на периодот јануари-октомври 2021.

Поголема вработеност на младите

Квантифицирано ветување: Стапката на вработеност на младите (15-24) ќе се зголеми на 22.4% во 2024

pexels-afta-putta-gunawan-1250346

Извор: Државен завод за статистика.

Забелешка: Остварувањето за 2021 се однесува на првите три квартали.

Намалување на стапката на сиромаштија под 16% во 2024

Намалување на стапката на сиромаштија

Извор: Државен завод за статистика: Лаекен индикатори за сиромаштијата: Стапка на релативна сиромаштија.

Намалување на детската сиромаштија под 20% во 2024

Искоренување на детската сиромаштија

Извор: Државен завод за статистика: Лаекен индикатори за сиромаштијата: Стапка на релативна сиромаштија кај деца (0-17).

60% опфат на децата од 3 до 6 години во предучилишна грижа и воспитување до крајот на 2024

Деца од 3 до 6 години во предучилишна грижа и воспитување

Се’уште нема податок

Извор: Државен завод за статистика: Анкета за приходи и услови на живеење.

Зголемување на минималната пензија до 10.700 МКД

Минимална пензија

Извор: Фонд за пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија: Најниска исплатена пензија.

Намалување на родовиот јаз во платите до 0% во 2024

Male and female symbols on piles of coins - Gender pay equality concept

Извор: Државен завод за статистика: Анкета на работна сила. 

Забелешка: Родовиот јаз во платите е разликата меѓу просечната плата по одработен час на маж и на жена, во однос на просечната плата по одработен час на маж.

Намалување на неактивноста на жените на пазарот на трудот

Квантифицирано ветување: Стапката на учество на жените на пазарот на труд ќе се зголеми на 48.2% во 2024

pexels-pat-whelen-6026441

Извор: Државен завод за статистика.

Забелешка: Остварувањето за 2021 се однесува на првите три квартали.

Зголемување на вработеноста на жените

Квантифицирано ветување: Стапката на вработеност на жените ќе се зголеми на 40.6% во 2024

pexels-pat-whelen-6026441

Извор: Државен завод за статистика.

Забелешка: Остварувањето за 2021 се однесува на првите три квартали.

Finance Think – Институт за економски истражувања и политики е корисник на финансиска поддршка од програмата Цивика мобилитас.  Содржината на оваа веб-платформа е единствена одговорност на Finance Think – Институт за економски истражувања и политики и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат.

Civica_Logo_original-01