Продуктивен почеток на неделата во Брисел! 🇪🇺🌟 Почетни активности и придонес кон Европскиот економски и социјален комитет (EESC – European Economic and Social Committee). Нашата Извршна директорка Blagica Beba Petreski се сретна со соработниците и партнерите на Finance Think во институциите на Европската Унија во Брисел, Белгија, 22 април 2024.
🌍🚰🏡 Учествувајќи на состанокот на Европскиот економски и социјален комитет (ЕЕСК), предмет на дискусија беа критичните аспекти на достапноста и адекватноста на услугите сврзани со вода, санитација и хигиена (WASH) за економскиот развој и благосостојбата на домаќинствата. Се гордееме што ги поддржуваме политиките за одржлив развој и подобрување на животниот стандард.

Recommended Posts