Проектот е насочен кон поттикнување партиципативна и одговорна демократија во развојните сектори (образование, здравство, социјала и економија) на Северна Македонија, каде што гласот на граѓаните е слушнат, приоритетите се транспарентно поставени и политичките ветувања постојано се преточуваат во опиплива реалност, обезбедувајќи одржлив социо-економски напредок и инклузивен раст.

Општа цел на проектот е да промовира делиберативна демократија во реформите во клучните развојни области (социо-економски, образование и здравство) со фокус на млади и жени, преку ангажман на различни чинители во процесот на приоритизација на реформи и поттикнување политичка одговорност преку следење на исполнуањето на политичките ветувања.

Специфични цели вклучуваат:

  • Да се идентификува во која мера политики дефинираните приоритети се во согласност со приоритетите на граѓаните
  • Да се креираат докази за јазовите помеѓу политичките ветувања и потребите, и јазовите во реализација на политичките ветувања
  • Да се поттикен политичка одговорност и зајакне свеста на граѓаните, преку следење на имплементацијата на политичките ветувањата користејќи го Економскиот Компас како дигитална алатка

Донатор: Цивика мобилитас

Recommended Posts