Граѓански надзор: Премостување на јазот помеѓу политичките ветувања и остварувања во четири развојни области

Проектот е насочен кон поттикнување партиципативна и одговорна демократија во развојните сектори (образование, здравство, социјала и економија) на Северна Македонија, каде што гласот на граѓаните е слушнат, приоритетите се транспарентно поставени и политичките ветувања постојано се преточуваат во опиплива реалност, обезбедувајќи одржлив социо-економски напредок и инклузивен раст.

Општа цел на проектот е да промовира делиберативна демократија во реформите во клучните развојни области (социо-економски, образование и здравство) со фокус на млади и жени, преку ангажман на различни чинители во процесот на приоритизација на реформи и поттикнување политичка одговорност преку следење на исполнуањето на политичките ветувања.

Специфични цели вклучуваат:

  • Да се идентификува во која мера политики дефинираните приоритети се во согласност со приоритетите на граѓаните
  • Да се креираат докази за јазовите помеѓу политичките ветувања и потребите, и јазовите во реализација на политичките ветувања
  • Да се поттикен политичка одговорност и зајакне свеста на граѓаните, преку следење на имплементацијата на политичките ветувањата користејќи го Економскиот Компас како дигитална алатка

Донатор: Цивика мобилитас

Социоекономска проценка на општините под влијание на јаглен во Северна Македонија и Косово

Целта на проектот е: 1) да се проценат социо-економските последици (ризици и можности) од транзицијата од јаглен за заедниците директно и индиректно погодени од затворањето на рудниците и електраните на јаглен, и 2) да информира за дизајнот на локалните планови за транзиција – односно планови кои се однесуваат на дистрибутивните последици од затворање на рудникот/електраната, притоа искористувајќи ги можностите за развој за погодените заедници.

Донатор: Светска Банка

Државна помош и странски директни инвестиции во земјите од Западен Балкан: Поттикнување на транспарентноста и создавање простор за регионална координација на инвестициските политики

Општата цел на проектот е да се подобри транспарентноста и да се генерираат докази за државната помош поврзана со СДИ во контекст на регионалната интеграција на земјите од Западен Балкан.

Целокупната цел е поделена на следните специфични цели:

  1. Да се идентификуваат (мапираат) програмите за државна помош и клучните мерки и да се поврзат со мерливи индикатори за ефективност,
  2. Да обезбедат докази за државната помош доделена на странски компании во поглед на нејзината ефикасност и поддршка на регионалната интеграција,
  3. Да се зголеми јавната свест на регионално, национално и локално ниво преку влијание на јавниот дискурс за важноста на транспарентноста на државната помош и усогласувањето со барањата на ЕУ и како промотор на регионалната интеграција.

Донатор: Фондации Отворено општество – Западен Балкан

Дијагностика на неформалната економија во Северна Македонија

Целта на акцијата е да се дијагностицира неформалната економија, да се прецени нејзината големина и големината/важноста на нејзините различни аспекти, потпирајќи се на податоците од даночната администрација. Со тоа, акцијата ќе создаде патоказ на дејствија и насока на ресурсите кои ќе дадат максимален резултат.

Донатор: Меѓународна организација на трудот

Времетраење: Септември – декември 2023

Совршена бура: Прехранбената и енергетската несигурност ги загрозува економиите на Западен Балкан

Главната цел на проектот е да генерира докази и да поттикне дијалог на политиките за прехранбената и енергетската несигурност во економиите на Западен Балкан, релевантни за четири клучни фронтови: егзистенција на домаќинствата, конкурентност на фирмите, фискален простор и регионална интеграција.

Continue reading

Акција во ôд: Мониторинг, оценка и предлози за антикризни мерки во услови на тесен буџет

Општата цел на акцијата е да ги анализира и следи буџетските трошења за антикризните мерки, на национално и локално ниво, и да предложи модификација и/или нови мерки во услови на нагласена потреба од рационализација на трошењето на јавните пари.

Continue reading

Знаење, мерки и дијалог на политиките за заштита на децата од кризата со храна и енергија

Примарната цел на проектот е да генерира докази за влијанието на кризата со храна и енергија врз севкупната и детската сиромаштија, како и сиромаштијата со храна и енергетската сиромаштија, кои ќе се користат како основа за дизајнирање патоказ за мерки на политиките на национално ниво .

Донатор: УНИЦЕФ

Времетраење: декември 2023 – февруари 2024 година

Студија за испитување на побарувачката за зелено и социјално финансирање во Северна Македонија

Целта на оваа студија е да се спроведе дијагноза – пазарни анализи на секторите со висок потенцијал во Северна Македонија од зелена и социјална гледна точка и да се процени пазарниот потенцијал за нови развојни кредитни линии.

Клиент: Француската развојна агенција

Партнер: ГФА Консултантска група

Aкција за формализирање на микро-вршители на економска дејност во неформалната економија

Целта на оваа акција е да се зголеми формализацијата на микро-фирми во Северна Македонија, односно на вршители на економска дејност во неформалната економија. Оттука, акцијата ја адресира правната неформалност. Поконкретните цели на акцијата вклучуваат:

  1. Да ги разбере причините за неформалноста на микро-вршителите на дејност во неформалната економија (високи давачки, висок административен товар, мала веројатност да бидат откриени, слаба информираност за бенефитите од формализација итн.)
  2. Да ја разбере дејноста на неформалните микро-вршители на дејност
  3. Да дизајнира мапа/листа на сите давачки, вклучително и парафискални давачки, сврзани со основањето микро-бизнис и со неговото водење во почетните години
  4. Да предложи: а) план за намалување на трошоците за фирмализација на микро-вршители на дејност, вклучително и рационализација на давачките идентификувани во 3; и б) мерки на политиките (фискални, трудови, информирање) кои ќе поттикнат поголема формализација на микро-вршителите на дејност.

Клиент: ГИЗ Северна Македонија

V4 поддршка за промовирање на Заедничкиот регионален пазар на ЗБ6: Еден пазар за закрепнување по Ковид-19

Проектот се фокусира на споделување искуства, пренесување знаење и препораки за понатамошна регионална економска интеграција преку развој на Заедничкиот регионален пазар на ЗБ6, користејќи искуства од поранешната ЦЕФТА и В4 по интеграцијата во единствениот пазар на ЕУ.

Continue reading