Цел: Зголемување на демократијата преку проширување на фискалната транспарентност на национално и локално ниво во Северна Македонија.

Акцијата има за цел да придонесе кон целите на Меѓународното буџетско партнерство (IBP) преку поттикнување на транспарентноста во земјата.

Оваа сеопфатна цел е поделена на конкретни цели кои вклучуваат конкретни интервенции на два фронта.

  • Специфичен исход 1: Да се унапреди креирањето политики засновани на податоци.
  • Специфичен исход 2: Да се зголеми општинската транспарентност и да се зајакне ангажманот на граѓаните, преку јавно достапни и ажурирани 3-цифрени буџетски податоци за сите 80 општини во Северна Македонија.

Донатор / Партнер: Меѓународно буџетско партнерство

Recommended Posts