Целта на проектот е да се идентификуваат и адресираат приоритетите на политиката за конкурентност во секоја од шесте економии од Западен Балкан, отклучувајќи ги можностите за раст за малите и средни претпријатија (МСП) во регионот. Проектот ја поддржува имплементацијата на Економскиот и инвестицискиот план за Западен Балкан (ЕИП) за периодот 2021 – 2027 година, со цел да се развие и спроведе сеопфатна програма за подобрување на конкурентноста на приватниот сектор во земјите од регионот.

Клиент: Европска банка за обнова и развој.

Recommended Posts