Нашата Irena Nikolovska учествуваше на работилницата која денес се одржа во состав на подготовката на првата Национална развојна стратегија 2022-2042.
Finance Think го поддржува процесот на подготовка на овој клучен стратешки документ. Во првите фази од процесот, извршивме скенирање и оценка на капацитетите на носителите на овој процес, со цел идентификација на јазовите и план за нивно адресирање.
(Фотографиите преземени од Fatmir Bytyqi).

Recommended Posts