🦠 Како влијаеше КОВИД-19 врз економијата во земјава? Кои работници и сектори беа најмногу загрозени? Како пандемијата ќе влијае врз сиромаштијата? Што презеде владата и какви беа резултатите?
🎯 Finance Think придонесе кон публикацијата „Пандемијата на Ковид-19 во Западниот Балкан: Последици и пристапи на политиките“ од Aspen Institute Germany, која одговара на ова и на многу други прашања.
🔗 Преземете ја целата публикација 👉 https://bit.ly/3aUtM3N

Recommended Posts