Труд во компендиум: Македонскиот пазар на труд во ќорсокак: Предвидување на побарувачката на трудот според сектор и занимање. Во: А. Фетси, У. Бардак и Ф. Росо (Ред.) Променливи вештини за променлив свет: Разбирање на побарувачката на вештини во соседните земји на ЕУ. Збирка статии на ЕТФ. Торино: Европска фондација за обука, стр.83-97.