Целта на проектот е: 1) да се проценат социо-економските последици (ризици и можности) од транзицијата од јаглен за заедниците директно и индиректно погодени од затворањето на рудниците и електраните на јаглен, и 2) да информира за дизајнот на локалните планови за транзиција – односно планови кои се однесуваат на дистрибутивните последици од затворање на рудникот/електраната, притоа искористувајќи ги можностите за развој за погодените заедници.

Донатор: Светска Банка

Recommended Posts