Општа цел на проектот е екс-пост проценка на влијанието на измените во Законот за минимална плата врз системот (економијата) и главните засегнати страни (работниците и работодавачите).

Специфични цели на проектот се:

  1. Да го процени влијанието на зголемената и изедначената минимална плата врз вработеноста и животниот стандард;
  2. Да го процени влијанието на зголемената и изедначената минимална плата врз Буџетот на РМ;
  3. Да го документира просторот и формите за (не)почитување на Законот за минималната плата, како и потешкотиите при неговата имплементација, и квалитативно да ги оцени реперкусиите;
  4. Да ги поттикне носителите на политиките да донесуваат информирани одлуки базирани на соодветни анализи и препораки базирани на докази;
  5. Да ја зголеми јавната свест за измените во Законот за минимална плата, нивното влијание и потреба од нивно почитување;
  6. Да ги едуцира работниците за нивните работнички права, во насока на намалување на притисоците и компромитациите на кои подлежат при исплата на минималната плата.

 

Времетраење: Јануари – Декември 2018

Донатор: Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје

 

Recommended Posts