ПОВЕЌЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ КРИЗИ И ЕКОНОМИЈАТА

Оваа страница ги прикажува нашите активности за оценка на ефектите од коронавирусот Ковид-19, од енергетската и кризата за храна и војната во Украина за економијата.

Анкета за оценка на влијанието на Ковид-19 врз граѓаните и микробизнисите.

Студии за политиките

Студија за политиките 36

Ефектот од Ковид-19 врз несигурните работници во Северна Македонија

Автори: Деспина Туманоска 

Студија за политиките 35

Социјалните и економските ефекти од ковид-19 врз децата во Северна Македонија: ажурирање

Автори: Марјан Петрески, Благица Петрески, Ана Томовска-Мисоска, Деспина Туманоска 

Студија за политиките 32

Премостувачки мерки за ублажување на последиците од ковид-19: Предлог, трошоци и клучни ефекти на концептот

Автори: Благица Петрески, Марјан Петрески, Александар Стојков, Ана Томовска-Мисоска, Маја Парнарџиева-Змејкова, Владимир Димковски

Студија за политиките 30

Социјалните и економските ефекти од ковид-19 врз децата во Северна Македонија: Брза анализа и препораки за политиката

Автори: Марјан Петрески, Благица Петрески, Ана Томовска Мисоска, Маја Геровска Митев, Маја Парнарџиева Змејкова, Владимир Димковски, Николас Морган

Брифови за политиките и други публикации

ФТ Ставови

ФТ Коментари

Блогови и интервјуа

Инфографикони

Ковид-19 и економијата

Цитати од познати економисти и други личности

Кликнете врз сликата за пристап до целиот албум