Главна цел на проектот е да се зголеми транспарентноста и ефикасноста на употребата на буџетските средства на општините.

Краткорочни цели се:

  • Зголемување на информираноста на граѓаните за трошењето на буџетските средства во општинити;
  • Зголемување на информираноста и свесноста на граѓаните за ефикасноста на трошењето на буџетските средства во нивната општина во споредба со други општини;
  • Идентификување на целите за кои се трошат буџетските средства: развојни цели или тековна потрошувачка.

Истражувањето опфаќа 15 најголеми, според жители, општини во Македонија.

 

Донатор: Фондација Метаморфозис, во партнерство со МЦЕТ и Реактор, во рамки на ИПА Рамката за Граѓанско Општество.

Времетраење: 2014 (5 месеци)

 

Веб алатка  “Следи ги парите

Анализа – Работен материјал

Бриф за политиките бр. 8: Локален развој или тековна потрошувачка: За која намена се трошат општинските пари?

 

Recommended Posts