Документи

Стратегии, Планови и Програми

Стратегиски развоен план 2013-2017 (анг)

Стратегиски развоен план 2018-2023

 Стратегија за М&Е 2018-2020 (анг)

 

Годишна програма на активности 2014

Годишна програма на активности  2015 Годишна програма на активности 2016 Годишна програма на активности  2017 Годишна програма на активности 2018 Годишна програма на активности 2019

 

Извештаи

Годишен извештај 2013 Годишен извештај 2014 Годишен извештај 2015 Годишен извештај 2016 Годишен извештај 2017 Годишен извештај 2018
         

Годишен извештај 2019

         
     
Ревизорски извештај 2015 Ревизорски извештај 2017 Ревизорски извештај 2018      

Регулатива

Релевантни закони

 

Интерна регулатива

 • ФТ Статут (консолидиран 4 февруари 2020)
 • ФТ Правилник за истражување, анализа и застапување
 • ФТ Правилник за ангажирање истражувачи
 • ФТ Правилник за континуирано професионално учење и усовршување
 • ФТ Правилник за систематизација на работните места
 • ФТ Правилник за оценка на перформансите на вработените

 

Стратегии и политики

 • ФТ Водич за истражувачка етика и управување
 • ФТ Антикорупциска политика и принципи
 • ФТ Политика, принципи и процедури за набавки
 • ФТ Политика на флексибилни работни услови
 • ФТ Стратегија за комуникација со медиумите
 • ФТ Политика на дисеминација и споделување знаење

 

Процедури

 • Правилник и процедури за финансиско раководење
 • Процедури и формати за публикации и визуелизации
 • Процедура за организација на настани
 • Процедура за користење денови од одмор
 • Процедура за одржување на работниот ред и дисциплина

 

*Целокупната интерна регулатива е достапна за разгледување од засегнатите страни по барање.

Документи сврзани со Европската повелба за истражувачи

Интерна анализа и акциски план (EN)

ФТ Професионален развоен план & извештај (EN)

ФТ Барање за менторство

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress