Целта на акцијата е да се дијагностицира неформалната економија, да се прецени нејзината големина и големината/важноста на нејзините различни аспекти, потпирајќи се на податоците од даночната администрација. Со тоа, акцијата ќе создаде патоказ на дејствија и насока на ресурсите кои ќе дадат максимален резултат.

Донатор: Меѓународна организација на трудот

Времетраење: Септември – декември 2023

Recommended Posts