Главната цел на проектот е да генерира докази и да поттикне дијалог на политиките за прехранбената и енергетската несигурност во економиите на Западен Балкан, релевантни за четири клучни фронтови: егзистенција на домаќинствата, конкурентност на фирмите, фискален простор и регионална интеграција.

Специфичните цели вклучуваат:

  • Да се ангажира и да се зајакне мрежата WEBecon во однос на националните и регионалните процеси на креирање политики за политиките поврзани со храна и енергија, преку генерирање докази за ефектите од кризата врз економиите на ЗБ и регионалната интеграција,
  • Да се зајакне политичкиот дијалог и соработката за безбедноста на снабдувањето со енергија и храна, преку создавање простор за широки консултации и вмрежување на засегнатите страни на регионално ниво,
  • Да се зголеми јавната свест за важноста, последиците и решенијата за кризата со храна и енергија, вклучително и преку регионални пристапи.

Донатор: SMART Balkans Project

Времетраење: јануари 2023 – јануари 2025 година

Recommended Posts