Целта на проектот е зголемување на вклученоста на надворешните чинители (граѓани, граѓански организации и локални медиуми) во процесите на креирање и мониторинг на локалните буџети и јавните набавки.

Главните активности на проектот вклучуваат: 1) Анализа на постоечките буџетски документи, практики и граѓанско вклучување; 2) Креирање препораки за носителите на политики; 3) Градење капацитети за спроведување и следење на локалните јавни набавки; и 4) Активности за застапување во јавноста.

Вака предвидените активности, се очекува да резултираат во: 1) Формирана квалитативна оценка за изготвувањето и транспарентноста на локалните буџети во трите општини; 2) Запознати клучните чинители со потребата за реформа на процесот на изготвување и публикација на буџетските документи; 3)Изградени капацитети на граѓанското општество, локалните медиуми и јавната администрација за спроведување и мониторинг на јавните набавки; 4) Зголемена јавна свест за потребата и можноста за учество на граѓанското општество во процесот на креирање на локалните буџети и за начинот на кој се трошат општинските пари.

 

Времетраење: 2017-2018 (12 месеци)

Донатор: Проектот WEBER преку Институтот за Европски Политики, Скопје

 

Recommended Posts