Студиска посета на Center of Excellence in Finance (CEF) во Љубљана

На средбата се споделија знаења и искуства на двете организации и пристапи за постигнување на стратешките цели. Посетата е во рамки на студиската посета на тинк-тенк и комплементарни организации од регионот.