“Мои пари, моја одговорност”: Партиципативно буџетирање во општините во Македонија

Севкупната цел на проектот е да се подобри праксата и учеството на локалните засегнати страни во процесот на локално буџетирање и да се зголеми ефикасноста на трошењето на општински пари.


Посебните цели / задачи на проектот вклучуваат:

 • Зголемување на учеството на локалните заинтересирани страни – граѓанското општество, бизнис заедницата, граѓаните, локалните медиуми – во процесите на локално буџетирање;
 • Зголемување на свеста на локалното население за тоа како трошење на општинските пари влијае на квалитетот на нивниот живот;
 • Зголемување на кредибилитетот и ефикасноста на одлуките на локалните власти во врска со трошењето на јавните пари, како и подигање на свеста за (потребата од) транспарентност во врска со тоа.

За постигнување на целите на проектот, 6 членови на мрежата FISCAST (плус Finance Think) ќе ја претставуваат суштината на целата мрежа во овој проект. Тие беа внимателно избрани од редот на мрежата FISCAST, врз основа на два критериуми: 1) Членови на FISCAST кои имале искуство со одредени општини; и 2) Членови на FISCAST кои имале пристојна соработка со Finance Think (и во рамките на мрежата воопшто) во минатото (во однос на квалитетот на испораки, навременоста, одговорноста и така натаму). Следниве членови на FISCAST обезбедија писмена согласност и овие се почетните општините што ќе бидат опфатени:

 • Квантум Прима – Кавадарци, за покривање: Кавадарци, Неготино
 • Институт ЗИП – Скопје, за покривање: Сарај, Ѓорче Петров
 • Егри Граѓански Центар за одржлив развој – Крива Паланка, за покривање на две или три од: Крива Паланка, Куманово, Старо Нагоричане
 • Иницијативен Глас – Прилеп, за покривање: Прилеп, Кривогаштани
 • Институт ИМАПКТ- Скопје, за покривање: Струмица
 • Центар за управување со промени (ЦУП) – Скопје, за покривање: Центар, Ѓорче Петров (заедно со ЗИП)
 • Finance Think: Крушево, Центар (заедно со ЦУП)

 

Времетраење: Мај 2017 – Мај 2020

Донатор: USAID Civic Engagement Project преку East West Management Institute

 

Активно вклучување на граѓаните во креирање и мониторинг на локалниот буџет и јавните набавки

Целта на проектот е зголемување на вклученоста на надворешните чинители (граѓани, граѓански организации и локални медиуми) во процесите на креирање и мониторинг на локалните буџети и јавните набавки.

Главните активности на проектот вклучуваат: 1) Анализа на постоечките буџетски документи, практики и граѓанско вклучување; 2) Креирање препораки за носителите на политики; 3) Градење капацитети за спроведување и следење на локалните јавни набавки; и 4) Активности за застапување во јавноста.

Вака предвидените активности, се очекува да резултираат во: 1) Формирана квалитативна оценка за изготвувањето и транспарентноста на локалните буџети во трите општини; 2) Запознати клучните чинители со потребата за реформа на процесот на изготвување и публикација на буџетските документи; 3)Изградени капацитети на граѓанското општество, локалните медиуми и јавната администрација за спроведување и мониторинг на јавните набавки; 4) Зголемена јавна свест за потребата и можноста за учество на граѓанското општество во процесот на креирање на локалните буџети и за начинот на кој се трошат општинските пари.

 

Времетраење: 2017-2018 (12 месеци)

Донатор: Проектот WEBER преку Институтот за Европски Политики, Скопје

 

Родово-одговорен буџет на град Скопје

Целта на ова истражување е да ги идентификува јазовите во родовите политики и во имплементацијата на родово-сензитивен буџет на Град Скопје, како и да даде соодветни препораки за надминување на јазовите.

Истражувањето ќе даде потесен осврт на економскиот аспект на овие политики. Истражувањето ќе биде во три насоки: анализа на постоечки политики и имплементација, пристап до јавни услугии пазар на труд (градинки, училишта и здравствени услуги), родово сензитивно буџетирање.

 

Времетраење: септември – ноември 2016

Донатор: Центар за истражување и креирање политики

 

Локален развој или тековна потрошувачка: За која намена се трошат општинските пари?

 

Главна цел на проектот е да се зголеми транспарентноста и ефикасноста на употребата на буџетските средства на општините.

Краткорочни цели се:

 • Зголемување на информираноста на граѓаните за трошењето на буџетските средства во општинити;
 • Зголемување на информираноста и свесноста на граѓаните за ефикасноста на трошењето на буџетските средства во нивната општина во споредба со други општини;
 • Идентификување на целите за кои се трошат буџетските средства: развојни цели или тековна потрошувачка.

Истражувањето опфаќа 15 најголеми, според жители, општини во Македонија.

 

Донатор: Фондација Метаморфозис, во партнерство со МЦЕТ и Реактор, во рамки на ИПА Рамката за Граѓанско Општество.

Времетраење: 2014 (5 месеци)

 

Веб алатка  “Следи ги парите

Анализа – Работен материјал

Бриф за политиките бр. 8: Локален развој или тековна потрошувачка: За која намена се трошат општинските пари?