Целта на проектот е да се истражи ефикасноста и квалитетот на избрани политики во областите на квалитет на животот, образование и здравство, преку јавна дебата и решенија за политиките кои произлегуваат од податоци и докази.

Проектот се очекува да ги донесе следните промени:

  • Променето општо разбирање за важноста на конкретните политики и мерки во областите на квалитет на живот, образование и здравство
  • Зголемена достапност на податоци во специфични области, кои поставуваат основа за донесување политики базирани на докази
  • Поттикната јавна дебата и зголемена јавна свест за прашањата
  • Зголемен притисок врз носителите на политиките за подобри и поефикасни јавни политики и мерки во горните области
  • Подобрен капацитет за истражување, вмрежување и споделување експертиза

Проектот ќе ги испорача следните аутпути:

  1. Мапирање и избор на политики годишно во трите области (квалитет на живот, образование, здравство)
  2. Истражување и производство на резултати
  3. Поврзаност со медиумите и развој на аутрич производи
  4. Градење капацитет за тимовите и медиумите за користење податоци кост-бенефит анализи и решенија за политиките

 

Донатор: Британската амбасада во Скопје

Времетраење: Јули 2016 – Март 2018

 

Повик за изразување интерес (НВО) – Образец за пријавување (НВО)

Повик за изразување интерес (My story) – Образец за пријавување (My story)

Повик за учество во фокус групи

Повик за експерти – Образец за пријавување (експерти)

Дебатен клуб на експерти, Скопје, 26 октимври 2016

Работна средба, 26 април 2017

Повик за изразување интерес (новинари)

 

Инфографикони

ГИФови

Видеа

 

Recommended Posts