Целта на проектот е да го подигне Finance Think на ново меѓународно / европско ниво на развој, за да може да обезбеди рационализирање на европските економски вредности и динамика во националната економија, како и да може стабилно да интерактира со актерите на ЕУ кои се релевантни во овој домен.

Следејќи ја главната цел на проектот, специфичните задачи се позиционирани на три столба:

  1. Овозможување партнерства со релевантни врсници од ЕУ, како и пристапување кон релевантни чинители за економска политика на ниво на ЕУ, за да научи како еден тинк-тенк може да се вклучи во процесите на европеизација во сопствената земја, како и да постави основа за идна соработка со западните врсници во заеднички иницијативи;
  2. Понатамошно зајакнување на истражувачкиот капацитет на ФТ, преку учење од врсници од ЕУ и транспонирање на нивните најдобри практики во внатрешната регулатива;
  3. Подигање на комуникацискиот и застапничкиот капацитет на ФТ за комуникација на меѓународно ниво.

 

Донатор: Фондации отворено општество – Берлинска канцеларија

Времетраење: ноември 2019 година – ноември 2020 година

 

Recommended Posts