Брифови за политиките

Брифовите за политиките се нередовни публикации на Finance Think. Тие се производ на целокупната работа на тинк-тенкот и може да произлезат од активностите како што се: проекти, кратки анализи, објавени статии, тркалезни маси и слично. Брифовите за политиките се сметаат за моќна алатка за застапување на Finance Think. Тие интензивно се комуницираат со придружните засегнати страни, преку испраќање до релевантните владини агенции или презентирање на заеднички состаноци и средби, и се објавуваат на комуникациските платформи на Институтот.

Изданијата може да се симнат тука:

Бриф за политиките бр. 42

Јавни дискусии: Креирање буџет според локалните потреби и приоритети

Бриф за политиките бр. 41

Дали беше неопходна финансиската поддршка на фирмите за задржување на работните места во време на Ковид-19?

Бриф за политиките бр. 40

Мажите и жените на пазарот на труд: (не)еднакво учество и третман

Бриф за политиките бр. 39

За справување со економските ефекти од Ковид-19 – мерки кои ги балансираат ликвидносните потреби на компаниите и државата

Бриф за политиките бр. 38

Време ли е да ги рационализираме парафискалните давачки?

Бриф за политиките бр. 37

Има ли потенцијал домашните МСП да се поврзат со МНК во Северна Македонија?

Бриф за политиките бр. 36

Општините и граѓаните: Заедно кон подобар буџет

Бриф за политиките бр. 35

Прогресивен данок на доход: Многу врева за ништо?

Бриф за политиките бр. 34

Социјални услуги на локално ниво: Искуства од општините Прилеп и Долнени

Бриф за политиките бр. 33

Дали социјалната пензија ќе ја намали сиромаштијата на старите лица?

Бриф за политиките бр. 32

Високообразовани но нископлатени: Младинска вработеност во Северна Македонија, Србија и Црна Гора


Бриф за политиките бр. 31

Колкав е државниот, а колкав приватниот трошок за здравство за деца?

Бриф за политиките бр. 30

Колку државата издвојува за образование и за социјална заштита на децата?

Бриф за политиките бр. 29

Соработуваат ли домашните и странските компании во земјава?

Бриф за политиките бр. 28

Повисоката минимална плата и животот: Дали ефектите се позитивни?

Бриф за политиките бр.27

Локални буџети и јавни набавки: Искуства од општините Прилеп, Крушево и Кривогаштани

Бриф за политиките бр.26

Владеењето на правото и економијата: Случајот со данокот на додадена вредност за физички лица во Република Македонија

Бриф за политиките бр.25

Државни пензии: Итни реформи за спас на ПИОМ

Бриф за политиките бр.24

Формализација на неформалните собирачи на отпад

Бриф за политиките бр.23

Имплементација на шемата за гарантиран минимален доход (ГМД) во Македонија, преку интегрирано управување со случаи (ИУС)

Бриф за политиките бр. 22

Универзалното здравствено осигурување во Република Македонија – ефекти од спроведување на проектот „Здравствено осигурување за сите“

Бриф за политиките бр. 21

Гарантиран минимален доход за семејствата под ризик од сиромаштија

Бриф за политиките бр. 20

Коруптивните практики му штетат на економскиот раст во Македонија

Бриф за политиките бр. 19

Од бројки кон практика – идентификување и анализа на показателите поврзани со квалитетот
на наставниот процес во основното образование во Македонија

Бриф за политиките бр. 18

Нови мерки за нови вработувања

Бриф за политиките бр. 17

Може ли социјалното менторство да ја зголеми вработливоста во земјава?

Бриф за политиките бр. 16

Дали Македонските државен и јавен долг се одржливи?

Бриф за политиките бр. 15

Родовиот јаз во платите му штети на економскиот раст

Бриф за политиките бр. 14

Активни мерки и политики за вработување: Предизвик на македонскиот пазар на труд

Бриф за политиките бр. 13

Може ли да ја зголемиме минималната плата во Македонија?

Бриф за политиките бр. 12

Парите од иселениците се важни за социјалниот развој на Македонија

Бриф за политиките бр. 11

Како примателите на дознаки да се стават под социјалниот чадор?

Бриф за политиките бр. 10

Економско зајакнување на жените преку мини здружување на индивидуални производителки

Бриф за политиките бр. 9

Зошто жените се помалку платени од мажите во Македонија?

Бриф за политиките бр. 8

Локален развој или тековна потрошувачка: За која намена се трошат општинските пари?

Бриф за политиките бр. 7

Како до поголема ефективност и искористеност на програмите за намалување на сиромаштијата?

Бриф за политиките бр. 6

Да ја ублажиме сиромаштијата со нови субвенции за житарки

Бриф за политиките бр. 5

Пазарните ризици во осигурителниот сектор: Можат ли да го дестабилизираат?

Бриф за политиките бр. 4

Eкономското истражување: Сизифовска битка?

Бриф за политиките бр. 3

Домашно штедење: Колку е значајно за инвестициите?

Бриф за политиките бр. 2

Финансиска стабилност: Нови иструменти за новото време

Бриф за политиките бр. 1

Да ја поддржиме домашната додадена вредност или да се молиме за странски директни инвестиции?

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress