Премостување на јазовите меѓу мултинационалните компании и домашните МСП во Македонија

Главната цел на Акцијата е да се воспостават и / или да се подобрат врските помеѓу домашните МСП (дМСП) и мултинационалните компании (МНК) кои работат во Македонија, со крајна цел да се зголеми конкурентноста на домашниот бизнис сектор.

Оваа сеопфатна цел е поделена на специфични цели:

  1. Подобро да се совпаднат побарувачката и понудата помеѓу дМСП и МНК преку адресирање на пречките за снабдување во синџирите на вредност и мапирање на потенцијалните синџири на вредност;
  2. Да се ​​надгради капацитетот на дМСП со вештини да се “продаваат” себеси на МНК; идентификација на можности, градење мрежи и подобрување на ефикасноста;
  3. Да се ​​намали технолошкиот јаз помеѓу дМСП и МНК преку подобрување на капацитетите и информациите за стандардизација и лиценцирање, зголемување на иновацискиот и капацитетот за истражување и развој и поттикнување имплементација на нови технологии;
  4. Да се ​​поттикне вмрежување помеѓу дМСП и МНК преку трансфер на знаење и менторство, како и преу заеднички настани.

Проектот ќе ги даде следните резултати:

  • Зголемени технолошки капацитети на дМСП, во смисла на знаење и капацитет за стандардизација и лиценцирање;
  • Развиен интерфејс за услуги на понудата и побарувачката (влез во синџирот на вредност на МНК);
  • Подобрени капацитети на дМСП за воспоставување ефективна комуникација и презентација на нивната “понуда” на МНК;
  • Воспоставени и надградени партнерства помеѓу двете;
  • Изготвени брифови / студии за политики со адресирани пречки во снабдувањето на синџирот на вредност и препораки за носителите на политиките.

 

Донатор: Европска комисија (ЦФЦД – Министерство за финансии)

Времетраење: јануари 2018 – декември 2019

 

Тендери

Повик за тендер 02-77/1 – Барање за доставување понуда – Oбразец на понудата

Повик за тендер 02/230/1 – Барање за доставување понуда – Oбразец на понудата

Повик за тендер 02/231/1 – Барање за доставување понуда – Oбразец на понудата

Повик за тендер 02/232/1 – Барање за доставување понуда – Oбразец на понудата

Повик за тендер 02/229/1 – Барање за доставување понуда – Oбразец на понудата

Повик за тендер 02/223/1 – Барање за доставување понуда – Oбразец на понудата – Спецификации

Повик за тендер 02/222/1 – Барање за доставување понуда

Повик за тендер 02/316/1 – Барање за доставување понуда – Oбразец на понудата

Повик за тендер 02/88/01 – Барање за доставување понуда – Oбразец на понудата – Спецификации

Повик за тендер 02/404/01 – Барање за доставување понуда – Oбразец на понудата

 

Документи

Прирачник за обуки за меки вештини

Брошура www.kompanii.mk

Newsletter

 

Визуелни производи

Флаер 1 – Флаер 2 – Флаер 3

Постер 1 – Постер 2

Другите визуелни производи овде

 

Социјалниот столб на европската интеграција на Западниот Балкан

Овој проект има намера да иницира платформа за политиките која се занимава со прашањата на социјалната држава за зајакнување на кохезијата, стабилноста и растот во Западен Балкан и неговите одржливи европски перспективи.

Специфичната цел е да се поддржи ефикасно регионално застапување за прашања од суштинска важност за областа на социјалната држава, преку долгорочна регионална соработка и учење од искуството на ЕУ, како предуслови за инклузивно креирање политики базирани на докази.

 

Времетраење: Јануари-Декември 2018 година

Донатор: Европски фонд за Балканот

Партнери во проектот: Центар за социјална политика – Белград, Центар за економско-социјална анализа – Тирана

 

Анализа на податоци за студиите за дијагностика и јавни финансии во Македонија

Целта на проектот е да обезбеди позадински пресметки во Стата за да ја поддржи подготовката на две студии: Дијагностичка студија за земјата и Преглед на јавните финансии од страна на Светската банка, врз основа на податоците од АРС, АПУЖ и АПД.

 

Донатор: Светска банка

Времетраење: декември 2017 – јуни 2018 година