Главната цел на Акцијата е да се воспостават и / или да се подобрат врските помеѓу домашните МСП (дМСП) и мултинационалните компании (МНК) кои работат во Македонија, со крајна цел да се зголеми конкурентноста на домашниот бизнис сектор.

Оваа сеопфатна цел е поделена на специфични цели:

  1. Подобро да се совпаднат побарувачката и понудата помеѓу дМСП и МНК преку адресирање на пречките за снабдување во синџирите на вредност и мапирање на потенцијалните синџири на вредност;
  2. Да се ​​надгради капацитетот на дМСП со вештини да се “продаваат” себеси на МНК; идентификација на можности, градење мрежи и подобрување на ефикасноста;
  3. Да се ​​намали технолошкиот јаз помеѓу дМСП и МНК преку подобрување на капацитетите и информациите за стандардизација и лиценцирање, зголемување на иновацискиот и капацитетот за истражување и развој и поттикнување имплементација на нови технологии;
  4. Да се ​​поттикне вмрежување помеѓу дМСП и МНК преку трансфер на знаење и менторство, како и преу заеднички настани.

Проектот ќе ги даде следните резултати:

  • Зголемени технолошки капацитети на дМСП, во смисла на знаење и капацитет за стандардизација и лиценцирање;
  • Развиен интерфејс за услуги на понудата и побарувачката (влез во синџирот на вредност на МНК);
  • Подобрени капацитети на дМСП за воспоставување ефективна комуникација и презентација на нивната “понуда” на МНК;
  • Воспоставени и надградени партнерства помеѓу двете;
  • Изготвени брифови / студии за политики со адресирани пречки во снабдувањето на синџирот на вредност и препораки за носителите на политиките.

 

Донатор: Европска комисија (ЦФЦД – Министерство за финансии)

Времетраење: јануари 2018 – декември 2019

 

Тендери

Повик за тендер 02-77/1 – Барање за доставување понуда – Oбразец на понудата

Повик за тендер 02/230/1 – Барање за доставување понуда – Oбразец на понудата

Повик за тендер 02/231/1 – Барање за доставување понуда – Oбразец на понудата

Повик за тендер 02/232/1 – Барање за доставување понуда – Oбразец на понудата

Повик за тендер 02/229/1 – Барање за доставување понуда – Oбразец на понудата

Повик за тендер 02/223/1 – Барање за доставување понуда – Oбразец на понудата – Спецификации

Повик за тендер 02/222/1 – Барање за доставување понуда

Повик за тендер 02/316/1 – Барање за доставување понуда – Oбразец на понудата

Повик за тендер 02/88/01 – Барање за доставување понуда – Oбразец на понудата – Спецификации

Повик за тендер 02/404/01 – Барање за доставување понуда – Oбразец на понудата

 

Документи

Прирачник за обуки за меки вештини

Брошура www.kompanii.mk

Newsletter

 

Визуелни производи

Флаер 1 – Флаер 2 – Флаер 3

Постер 1 – Постер 2

Другите визуелни производи овде

 

Recommended Posts